Fredrik Thorberg

Healer

Reiki -Universell livsenergi

Reiki är en livsfilosofi och en andlig riktning som alltfler upptäcker. När man börjar följa Reiki och dess intelligens öppnar sig en hel värld av nya möjligheter, och man kan skönja sin egen spirituella resa utvecklas för varje dag som går. Reiki betyder universell livsenergi och är en väg framåt i livet som kan bjuda på oanade upptäckter både om sig själv och sin egen andliga natur. Det betyder en personlig utveckling som med Reiki som hjälp innebär självförverkligande av sin egen inneboende kraft och ens egna möjligheter att gå framåt i livet. För att bli Reiki healer måste man gå kurser hos en initierad och erfaren Reiki healer för att genom bland annat initieringar och meditationer få de verktyg man behöver för att påbörja sin egen andliga resa. Initieringarna som följer på varje nivå gör att du får en egen kontakt med universums gudomliga källa och dess energier. Reiki som andlig resa innebär en spännande start på vad som är din egen livsväg, den väg som hela tiden funnits framför dig men som du kanske inte tidigare tillfullo kunnat se och förstå. Reiki är också en holistisk livsfilosofi som hjälper dig att finna essensen av din själs önskningar och möjligheter. Reiki är en kraft som hjälper dig att hantera vardagen och dess svårigheter genom att du lättare kan se de möjligheter för dig som person som finns bakom varje upplevt hinder.


Reiki -Universal life energy

Reiki is a philosophy of life and a spiritual direction that more and more  people are discovering. When you begin to follow Reiki and its intelligence, a whole world of new possibilities opens up, and you can see your own spiritual journey developing with each passing day. Reiki means universal life energy and is a way forward in life that can offer unexpected discoveries both about oneself and one's own spiritual nature. It means a personal development that, with Reiki as help, means self-realization of one's own inherent power and one's own opportunities to move forward in life. In order to become a Reiki healer, you must take courses with an initiated and experienced Reiki healer in order to, among other things, through initiations and meditations, get the tools you need to start your own spiritual journey. The initiations that follow at each level allow you to make your own contact with the divine source of the universe and its energies. Reiki as a spiritual journey means an exciting start on what is your own life path, the path that has always been in front of you but which you may not have previously been able to fully see and understand. Reiki is also a holistic life philosophy that helps you find the essence of your soul's desires and possibilities. Reiki is a force that helps you deal with everyday life and its difficulties by making it easier for you to see the possibilities for you as a person that lie behind every perceived obstacle.