Fredrik Thorberg

Healer

Reiki -Universell livsenergi

Reiki är en livsfilosofi och en andlig riktning som alltfler intresserade upptäcker. När man börjar följa Reiki och dess intelligens öppnar sig en hel värld av nya möjligheter, och man kan skönja sin egen spirituella resa utvecklas för varje dag som går. Reiki betyder universell livsenergi och är en väg framåt i livet som kan bjuda på oanade upptäckter både om sig själv och sin egen andliga natur. Det betyder en personlig utveckling som med Reiki som hjälp innebär självförverkligande av sin egen inneboende kraft och ens egna möjligheter att gå framåt i livet. För att bli Reiki healer måste man gå kurser hos en initierad och erfaren Reiki healer för att genom bland annat initieringar och meditationer få de verktyg man behöver för att påbörja sin egen andliga resa. Initieringarna som följer på varje nivå gör att du får en egen kontakt med universums gudomliga källa och dess energier. Reiki som andlig resa innebär en spännande start på vad som är din egen livsväg, den väg som hela tiden funnits framför dig men som du av någon anledning inte tidigare tillfullo kunnat se och förstå. Reiki är också en holistisk livsfilosofi som hjälper dig att finna essensen av din själs önskningar och möjligheter. Reiki är en kraft som hjälper dig att hantera vardagen och dess svårigheter genom att du lättare kan se de möjligheter för dig som person som finns bakom varje upplevt hinder.


Reiki -Universal life energy

Reiki is a philosophy of life and a spiritual direction that more and more interested people are discovering. As you begin to follow Reiki and its intelligence, a whole world of new possibilities opens up, and you can discern your own spiritual journey evolving with each passing day. Reiki means universal life energy and is a way forward in life that can offer unimaginable discoveries both about oneself and one's own spiritual nature. This means a personal development which, with the help of Reiki, involves self-realization of one's own inherent power and one's own opportunities to move forward in life. To become a Reiki healer, you must take courses with an initiated and experienced Reiki healer to get the tools you need to begin your own spiritual journey through, among other things, initiations and meditations. Reiki as a spiritual journey means an exciting start on what is your own life path, the path that has always been in front of you but which for some reason you have not previously been able to fully see and understand. Reiki is also a holistic philosophy of life that helps you find the essence of your soul's desires and possibilities. Reiki is also a force that helps you deal with everyday life and its difficulties by making it easier to see the opportunities for you as a person behind every perceived obstacle.