Om mig

När jag var yngre var jag mycket intresserad av andlighet. Jag minns att jag då läste många böcker och att jag var intresserad av bland annat healing, men att jag då inte uppfattade så mycket om ämnet. När jag blev äldre lade jag  intresset i malpåse när jag fick andra intressen och det  blev dags för högre utbildning och karriär. Efter att jag blev sjuk genom utbrändhet i 30-årsåldern väcktes mitt intresse för andlighet på nytt, och jag började återigen studera inom ämnet. 2009 gick jag min första kurs inom Reiki. Det var i Jönköping, som då var min hemstad. Efter att min lärare sedan slutat ge kurser visste jag inte hur jag skulle gå vidare med min egen andliga resa. Vägen tog mig sen till Indien, där jag 2016 var på en charterresa. Av en slump hittade jag min nästa lärare, Himalaya, som gav kurser i Reiki i Goa. Jag gick då andra kursen i Reiki, som kallas Reiki II, vilket innebär att man lär sig distanshealing och att man får symboler att arbeta med. 2017 åkte jag till Goa igen, och gick då Master/Teacher kursen i Usui Reiki. Efter att ha gått Master Teacher kursen och blivit diplomerad lärare i Usui Reiki började mitt eget liv transformeras. Jag kunde genom de verktyg jag fick börja förstå min egen livsresa och vad många händelser syftat till, vad som hänt i olika skeden och hur det andliga många gånger tidigare manifesterat sig för mig, ofta utan att jag tidigare förstått vilka livsval jag haft och gjort. Reiki har gett mig en styrka att förstå och ha medkänsla för mig själv och det liv jag levt, samtidigt som betydelsen av de relationer jag har och har haft blivit mer uppenbara för mig. Men min andliga resa ville fortsätta med fler utbildningar. 2019 gick jag kurs i Stockholm och blev diplomerad Karuna Master Teacher. Karuna Reiki kompletterar Usui Reiki på ett bra sätt och innebär en möjlighet till en starkare läkning av själen och nya verktyg för att kommunicera med det andliga. Ännu en kurs i Reiki gick jag 2020 då jag blev Angelic Reiki healer och fick verktyg för att kommunicera med bland annat Ärkeänglar. Sen 2022 är jag också Angelic Reiki Master.


About me

As a teenager I was very interested in spirituality. I remember that at the time I read many books about spirituality and that I was particularly interested in, among other things, healing, but that I did not understand much about the subject at the time. When I got older, I had to put my interest on the back burner when it came time for higher education and a career. After becoming ill through burnout in my 30's, my interest in spirituality was rekindled, and I once again began studying the subject. In 2009 I took my first course in Reiki. It was in Jönköping, which was then my hometown. It was a whole new world of spirituality that opened up to me. After my teacher then stopped giving courses, I didn't know how to proceed with my own spiritual journey. The road then took me to India, where I was on a charter trip in 2016. By chance I found my next teacher, Himalaya, who was giving courses in Reiki in Goa. I then took the second course in Reiki, which is called Reiki II, which means that you learn distance healing and that you get symbols to work with. In 2017 I went to Goa again, and then took the Master/Teacher course in Usui Reiki. After taking the Master Teacher course and becoming a certified Usui Reiki teacher, my own life began to transform. Through the tools I was given, I could begin to understand my own life journey and what many events were aimed at, what happened at different stages and how the spiritual side had manifested itself to me many times in the past, often without me previously understanding what life choices I had and made. Reiki has given me the strength to understand and have compassion for myself and the life I have lived, while the importance of the relationships I have and have had has become more apparent to me. But my spiritual journey wanted to continue with more educations. In 2019, I took a course in Stockholm and was certified Karuna Master Teacher. Karuna Reiki complements Usui Reiki in a good way and means an opportunity for a stronger healing of the soul and new tools to communicate with the spiritual side of life.

I took another course in Reiki in 2020 when I became an Angelic Reiki healer and got tools to communicate with, among other things, Archangels. Since 2022 I am also an Angelic Reiki Master.