Behandlingar

En Reikibehandling verkar på många sätt. Du får förnyad kraft och energi att ta tag i dina problem. En eller flera behandlingar kan vara precis vad du behöver för att orka förändra ditt liv i en riktning som är bra för dig själv. Även många fysiska problem/besvär kan försvinna efter några behandlingar. Obs! att en Reikibehandling inte ersätter medicinsk behandling utan snarare kompletterar en sådan behandling.


Priserna för behandling är som följer:


Reiki Usui Mental healing behandling 20 min: 350:-

Reiki Usui 45 min: 550:-

Usui Reiki distans: 30 min: 450:-

Karuna Reiki 45 min: 550:-

Karuna Reiki distans 30 min: 450:-

Angelic Reiki 30 min: 450:-

Angelic Reiki distans 30 min: 450:-

 

Kurser

Jag ger kurser i Usui klassisk Western Reiki samtliga nivåer. I kurserna ges initieringar för respektive nivå, samtidigt så erhålles diplom och kursmanual för varje nivå. Vanligtvis ges kurserna på en dag eller två. Priserna för respektive kurs kan variera beroende på förutsättningar för bland annat lokal och annat men riktpriserna är:


Reiki I: 3000:-

Reiki II: 3500:-

Reiki Master Teacher: 7500:-


Initieringar

Ankh-initiering. Ankh är den forntida egyptiska symbolen för liv. En Ankh-initiering gör att du kommer att känna en stark andlig koppling till solen, Egypten, Nilen och pyramiderna. Du blir då också en Ankh-healer, och kan ge både dig själv och andra healing. Investering: 1500:-.


Både behandlingar, kurser och initieringar ges i Enskede i södra Stockholm. Ta kontakt för mer info.


Treatments

A Reiki treatment works in many ways. You get renewed strength and energy to tackle your problems. One or more treatments may be just what you need to be able to change your life in a direction that is good for yourself. Many physical problems / ailments can also disappear after a few treatments. Note! that a Reiki treatment does not replace medical treatment but rather complements such treatment.


The prices for treatment are as follows:


Reiki Usui Mental healing 20 min: 350:-

Reiki Usui 45 min: 550: -

Usui Reiki Distance: 30 min: 450: -

Karuna Reiki 45 min: 550: -

Karuna Reiki distance 30 min: 450:-

Angelic Reiki 30 min: 450: -

Angelic Reiki distance 30 min: 450: - (prices in SEK).

 

Courses

I give courses in Usui classic Western Reiki at all levels. In the courses, initiations are given for each level, at the same time a diploma and course manual are obtained for each level. The courses are usually given in a day or two. The prices for each course can vary depending on the conditions for premises and other things, but the target prices are:


Reiki I: 3000: - 

Reiki II: 3500: -

Reiki Master Teacher: 7500: - (prices in SEK).


Initiations

Ankh initiation. The Ankh is the ancient Egyptian symbol of life. After an Ankh initiation you will feel a strong spiritual connection to the Sun, Egypt, the Nile and the Pyramids. You then also become an Ankh healer, and can give both yourself and others healing. Investment: SEK 1,500.


Both courses and treatments are given in Southern Stockholm. Take contact for more info.